Ocena i motywacja

Funkcjonowanie każdej firmy może się poprawić tylko wtedy, kiedy jej pracownicy zaangażują się w codzienne usprawnianie swojej pracy.

To wymaga prowadzenia oceny i działań motywacyjnych.
Więcej o ocenie Więcej o motywacji
Zobacz film

Karta TIMATE automatycznie ocenia 6 obszarów związanych z pracą

Jeśli dzień pracy pracownika przebiegł prawidłowo to karta pokaże mu pozytywną ikonę , aby wiedział, że wszystko jest w porządku. Można też w pewnych sytuacjach skonfigurować system tak by pokazał również ocenę negatywną . Wtedy pracownik będzie wiedział, że coś jest do poprawy - wyjaśnienie problemu znajdzie u przełożonego lub w aplikacji.

Każdy pracownik może otrzymać za pomocą karty ocenę cząstkową dla poprzedniego dnia pracy za: czas pracy, bezpieczeństwo, realizację zadań, osiągane wyniki

Dodatkowo kierownicy mogą otrzymać zagregowane oceny za: wykorzystanie czasu pracy w procesach, zarządzanie zespołem

Ocenianie pracowników jest zajęciem pracochłonnym dla zarządu i kierowników.

Jeśli wyniki oceny podawane są raz na jakiś czas, to zbyt późno wpływają na zmianę w sposobie pracy. Praca staje się nieefektywna, a firma traci czas i pieniądze.

System TIMATE zmienia tę sytuację.

Wprowadza on codzienny automatyczny system oceny i motywacji pracowników, nie obciążając w tym zakresie zarządu firmy. Tworzy sprzężenie zwrotne pomiędzy pracą a oceną pracowników, które stale ulepsza działania Twojej firmy i powoduje samoczynne poprawianie procesów biznesowych.

Co możesz zrobić, aby oceniać pracę?

Oceń czas pracy

Usprawnienie działania firmy najlepiej zacząć od optymalizacji wykorzystania dostępnego czasu pracy. Taka optymalizacja spowoduje efektywne wykorzystanie czasu pracy, zapobiegając nadgodzinom lub zbędnemu powiększaniu zespołów pracowniczych. System generuje pozytywną ocenę jeśli pracownik nie spóźnia się i nie skraca czasu pracy, nie zwiększa przerw wpracy ponad limit oraz nie pracuje w nadgodzinach nie zgłoszonych pracodawcy.

Więcej o czasie pracy

Oceń zachowanie bezpieczeństwa

To ważne, aby pracownicy przestrzegali reguł bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jak sprawić, aby na przykład nie skakali z ramp, nie zbliżali się do stref niebezpiecznych, wzywali pomoc tylko w sytuacjach tego wymagających albo stosowali środki ochrony osobistej? Te aspekty też są oceniane przez system, co daje natychmiastowe indywidualne uznanie dla wszystkich działań wspierających bezpieczeństwo.

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa

Oceń realizację zadań

Każdy w przedsiębiorstwie ma jakieś zadania do wykonania. Jeśli te zadania zostaną ułożone w listę i przesłane na kartę, pracownicy będą mogli zaznaczyć za pomocą karty, że je realizują. System doceni, że zadania zostały w ogóle przydzielone, zrealizowane lub zrealizowane w odpowiednim czasie.

Więcej o zadaniach

Oceń wyniki pracy

Karta TIMATE udostępnia wskaźnik, który pokazuje, ile zdefiniowanych jednostek dany pracownik wykonuje w czasie efektywnej godziny. Żeby otrzymać takie informacje integrujemy system TIMATE z system zarządzania produkcją lub logistyką (w zależności od branży) i pobieramy z niego informacje do pokazania na karcie. Teraz pracownik na bieżąco może śledzić, jakie wyniki osiąga w pracy.

Więcej o wynikach pracy

Oceń poziom przestojów

System TIMATE oceni, jaki jest poziom przestojów w porównaniu do normy dla danego stanowiska pracy, w zespole, którym zarządza dany kierownik. Sprawdzi, czy praca jest wykonywana w odpowiednim miejscu, czasie oraz jaka jest intensywność ruchu wskazująca na pracę fizyczną lub umysłową. Te dane są automatycznie przeliczane na wskaźniki, które są podstawą wykrywania anomalii w procesach biznesowych polegających na występowaniu nieuzasadnionych przestojów.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracy

Oceń kierówników z jakości ich zarządzania

Wąskim gardłem zarządzania w firmach są kierownicy, brygadziści, majstrowie. To głównie od nich zależy, jak w pracy zachowają się pracownicy. Warto oceniać również pracę tej grupy osób. System TIMATE wystawia kierownikom ocenę pozytywną za zarządzenie, jeśli wszyscy ich podwładni także uzyskują ocenę pozytywną we wszystkich pozostałych obszarach wymienionych powyżej.

Więcej o wspieraniu kierowników
Każdy z powyższych obszarów jest automatycznie oceniany przez system TIMATE

Zakres oceny wyświetlany na ekranie kart jest w pełni konfigurowalny w zależnosci od celów zarządzania. Pozwala to zaprezentować kierownikom oraz pracownikom cząstkowy wynik oceny za poprzedni dzień w postaci prostych symboli: pozytywny lub negatywny osobno dla każdego obszaru opisanego wyżej.

Na podstawie wyników oceny i danych płynących z TIMATE można usprawnić system motywacji, tak, aby stał sie bardziej efektywny i sprawiedliwy (poprzez brak uznaniowości).

Zautomatyzowany system motywacyjny może reagować na sytuacje w firmie nawet codziennie, cały czas pozytywnie korygując procesy biznesowe.

Co możesz zrobić, aby stworzyć system motywacji?

Podejdź do danych, które zbiera i podaje TIMATE kompleksowo. Wykorzystaj je do tego, aby usprawnić wszystkie aspekty związane z motywacją:

Stwórz sprawiedliwy system premiowy

TIMATE generuje dla poszczególnych pracowników punkty, które są wynikiem oceny. Obszary, za które przydzielane są punkty to: czas pracy, zachowanie bezpieczeństwa, wykonanie zadań, osiągane wyniki. Dla kierowników są to też punkty za zarządzanie zespołem. Teraz wystarczy powiązać punkty z systemem premiowym.

Doceniaj pracowników i kierowaników

System oceny może zostać tak skonfigurowany, aby pozytywnie oceniał każde działanie związane z jednym z czterech obszarów dla pracowaników i dodatkowych dwóch dla kierowaników. Dzięki temu system premiuje codzienne proste działania w tych obszarach, takie jak np. niespóźnianie się do pracy, zachowanie bezpieczeństwa czy wykonanie wszystkich zadań. Na karcie prezentowany jest łatwy do zrozumienia piktogram .

Więcej o obszarach

Uelastyczniaj czas pracy

W pewnych sytuacjach można pomyśleć o uelastycznieniu czasu pracy – TIMATE potrafi rozliczyć miesięczną pulę godzin i czas równoważny. Stan godzin do wypracowania w miesiącu jest podawany na bieżąco na ekranie karty. Myślisz o skracaniu czasu pracy? TIMATE daje narzędzia do precyzyjnego pomiaru czasu i ustalenia, jak jest wykorzystany. Obserwacja tych danych pozwoli podjąć decyzję, jak i o ile można zmniejszyć czas pracy.

Więcej o czasie pracy

Dbaj o przerwy w pracy

Zapewnij pracownikom dostęp do przerw w pracy. Przerwa nie powinna być zbyt długa, ale nie może też być za krótka. Liczba i czas przerw podawane są na bieżąco na ekranie karty. Karta TIMATE automatycznie kontroluje intensywność pracy fizycznej i proponuje przerwę na odpoczynek, a przy pracy umysłowej - przerwę na poruszanie się i gimnastykę.

Więcej o czasie pracy

Ograniczaj i rozliczaj nadgodziny

TIMATE pozwala sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty czas pracy. Narzędzia dostępne bezpośrednio na karcie pozwalają na kontrolowanie i ograniczanie nadgodzin. Nie dopuszczają do przepracowania i nadmiernego wydłużania czasu pracy kosztem problemów życiowych pracowników.

Więcej o czasie pracy

Dbaj o zwiększanie bezpieczeństwa

TIMATE daje szereg narzędzi do wspomagania bezpieczeństwa, podnosząc poczucie bezpieczeństwa poszczególnych pracowników. Oferuje nie tylko zaawansowane metody, takie jak wykrywanie wypadku lub sygnalizowanie potrzeby noszenia środków ochrony osobistej, ale też proste mechanizmy, do których należy choćby możliwość wezwania pomocy jednym przyciskiem karty (SOS).

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa

Popraw warunki pracy

TIMATE zapewnia różne narzędzia do kontroli warunków pracy. Na bieżąco podaje temperaturę w halach i generuje alerty, jeśli jest za niska lub za wysoka. Sprawdza oświetlenie w miejscu pracy. Dzięki udostępnionym przez TIMATE mapom cieplnym z wykorzystania miejsc można sprawdzić, czy układ stanowisk pracy jest optymalny.

Stwórz atmosferę współpracy

Karty TIMATE wyposażone są w prostą funkcjonalność przekazywania sobie przez pracowników wzajemnego podziękowania za pomoc. Przełożony może przekazać pracownikowi dowód uznania za dobrą pracę, a pracownik może podziękować drugiemu pracownikowi za pomoc.

Dostosuj normy do możliwości

TIMATE umożliwia budowanie norm i wyliczanie wskaźników wykorzystania czasu pracy. Rozlicza też wyniki pracy wskaźnikiem efektywności. Te wskaźniki mogą być indywidualnie kalibrowane dla przedsiębiorstwa, a nawet poszczególnych rodzajów stanowisk. TIMATE pozwala obserwować, jakie wskaźniki osiągają pracownicy, i tak je kalibrować, aby motywować do osiągania lepszych wyników bez nadmiernego obciążania.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracy

Jasno określaj zadania

To ważne, aby precyzyjnie określać zadania lub pomóc zarządzać zadaniami w zależności od stanowiska. Jasno sprecyzowane oczekiwania można łatwo przekazać pracownikowi za pomocą systemu zadań na karcie, a potem sprawiedliwie oceniać i analizować.

Więcej o zadaniach

Pozwól pracownikom wpływać na działanie organizacji

Dostęp do informacji na ekranie karty TIMATE oraz w panelu WWW wzmacnia poczucie wpływu na organizację. Podzielenie się z pracownikami informacjami o przebiegu pracy, zadaniach i osiąganych wynikach pozwala im zaangażować się bardziej w działanie przedsiębiorstwa. Można wykorzystać możliwość przesyłania komunikatów na kartę do stworzenia prostych systemów ankietowych, pozwalających wziąć pod uwagę zdanie pracowników.

Więcej o komunikacji

Wprowadź elementy grywalizacji

Panel WWW dostępny na smartfonie po zbliżeniu karty TIMATE i użyciu NFC przypomina trochę aplikację sportową dla zegarków treningowych. Niech praca będzie jak uprawianie sportu. TIMATE pozwala monitorować wyniki i zdobywać punkty - to nowe elementy grywalizacji dostępne dla pracowników i zapobiegające nudnej rutynie.

Więcej o karcie TIMATE
Powiązanie oceny podawanej przez TIMATE z systemem premiowym to ważny ale nie jedyny element systemu motywacji

Zadaj pytanie pracownikom: "Co mogę dla Was zrobić?"
Użyj danych, które generuje TIMATE, aby lepiej odpowiedzieć na to pytanie i wpłynąć na motywację załogi.

Wzmocnij motywację

Zobacz, co jeszcze można zrobić, aby wspomagać motywację pracowników

Zapewnij pracownikom możliwość samodzielnego sprawdzania swojej oceny

Pracownik zawsze może zapytać swojego przełożonego, dlaczego otrzymał taką, a nie inną ocenę. Przełożony znajdzie w aplikacji systemu TIMATE dokładne wyjaśnienie sposobu ustalenia oceny. Dodatkowo - gdy pracownik zbliży swój smartfon wyposażony w NFC do karty, może zobaczyć na ekranie urządzenia (w przeglądarce internetowej) informacje o dniu pracy, w tym ocenę, którą udostępnia mu pracodawca. Ta opcja nie wymaga instalowania żadnej aplikacji na smartfonie.

Umożliwiaj pracownikom otrzymanie uznania za dobrą pracę i przekazywania podziękowania za pomoc

Budowanie dobrej atmosfery w firmie sprzyja pozytywnej motywacji. Karty TIMATE dysponują możliwością przekazywania drugiej osobie dowodu uznania dla jej pracy. W ten sposób przełożony może podnieść liczbę punktów premiowychi swoim pracownikom. Pracownicy mogą nawzajem podziękować sobie za pomoc.

Sprzęż system premiowy w firmie z automatycznym systemem oceny

Aby system TIMATE mógł rzeczywiście oddziaływać na prace pracowników, najlepiej połączyć wyniki oceny i punkty, które w ten sposób przydziela system TIMATE, ze składnikiem premii finansowej dla pracownika. Dane z systemu TIMATE mogą wspomagać bardziej sprawiedliwy podział istniejącej puli finansowej przeznaczonej na premie w przedsiębiorstwie. Dla każdego obszaru można niezależnie zdefiniować liczbę punktów przydzielanych przez system za pozytywna ocenę. To pozwala uwypuklić ważne obszary. Jeśli w firmie szczególnie liczy się punktualność, zwiększamy liczbę punktów za czas pracy. Jeśli najważniejsze są wyniki - dodajemy punkty za ten obszar.

Codziennie działaj jak firma konsultingowa

System TIMATE działa podobnie do firmy konsultingowej, ulepszając stałe funkcjonowanie Twojej firmy. Różnica jest taka, że firma konsultingowa ocenia przedsiębiorstwo raz na jakiś czas, a system TIMATE udoskonala je codziennie. To przekłada się na olbrzymie oszczędności związane z optymalizacją działania firmy.