Jak to działa?

Inteligentne karty, czujniki i technologia bezprzewodowa osiągnęły poziom, który pomaga w sprawnym zarządzaniu firmą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kart dostępowych nasz TIMATE jest całkowicie bezobsługowy. Uruchamia się automatycznie i za pomocą czujników zbiera wiarygodne dane o ruchu oraz pozwala na ich rzetelną analizę. Nie wymaga, tak jak tradycyjne systemy, „odbijania” karty. Jest niezawodny, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomoc w zakresie analizy wykorzystania czasu pracy, bezpieczeństwa pracowników, informowania o ich lokalizacji, delegowania zadań, a także rejestrowania postępów pracy zdalnej.

Zobacz jak działa TIMATE

Obejrzyj naszą animację by szczegółowo poznać działanie systemu


 


Ocena i motywacja

TIMATE to pierwszy hardware’owy system do oceny i motywacji pracowników. Pozwala na codzienną ocenę pracy na podstawie rzetelnych danych. Ocenę, która jest wyświetlana na karcie i dostępna od razu. Taki sposób ewaluacji zatrudnionych jest znacznie efektywniejszy niż rozmowy raz na rok czy półrocze. Umożliwia szybkie wprowadzenie koniecznych zmian i motywuje pracowników do lepszej pracy.

TIMATE w sposób automatyczny gromadzi i analizuje dane dotyczące sposobu pracy w przedsiębiorstwie. Na ich podstawie codziennie ocenia funkcjonowanie zespołów i firm w sześciu obszarach: czasu pracy, wykorzystania czasu pracy, bezpieczeństwa, realizacji zadań, osiągania wyników oraz zarządzania.
Podsumowania tych obszarów są wyświetlane na kartach pracowników i zarządzających pod koniec każdego dnia pracy w postaci czytelnych piktogramów (uśmiechnięte, neutralne lub smutne buźki). Dzięki takiej natychmiastowej i kompleksowej ewaluacji funkcjonowania firmy zarządzający mogą szybko dostrzec pojawiające się problemy, zareagować na nie i w odpowiedni sposób zmodyfikować procesy produkcyjne oraz biznesowe, osiągając dzięki temu lepszą efektywność oraz realne oszczędności.
Co ważne – każdy pracownik i zarządzający widzi oceny pracy na karcie, którą ma zawsze przy sobie. Jeśli kierownik chce poznać więcej szczegółów dotyczących pracy jego zespołu i sprawdzić, co kryje się na przykład za negatywną oceną któregoś obszaru działania, może wejść do systemu TIMATE, w którym znajdzie analizy i dokładne dane.
System ocen może stać się również podstawą narzędzia motywacyjnego dla zatrudnionych, którzy za dobre noty otrzymają punkty, przekładające się na nagrody i premie.

 

Wykorzystanie czasu pracy

To jedno z głównych i podstawowych zadań TIMATE. System bez konieczności inwigilacji i dodatkowych kontroli pomoże sprawdzić, czy pracownik dobrze zagospodarował swój czas pracy i wykorzystał go optymalnie.

TIMATE zaspokaja potrzebę automatyzacji – od samego wejścia rejestruje pojawienie się pracownika w budynku. Właściciel karty nie musi wykonywać dodatkowych działań (np. zbliżać niczego do czytnika), inteligentna karta na bieżąco potwierdza jego obecność na terenie firmy.
Niektóre systemy wykorzystywane w firmach potrafią rozpoznać wyjście, jeśli poprzednie odbicie czytnika było wejściem. To jest problematyczne w przypadku, gdy pracownik wchodząc, zapomniał skorzystać z czytnika. Nasze rozwiązanie eliminuje takie trudności. Pracownik w ogóle nie musi zajmować się rejestracją czasu pracy – wystarczy, że ma przy sobie kartę.
TIMATE stanowi również zabezpieczenie przed ewentualnymi nadużyciami związanymi z  wykorzystaniem czasu pracy. System opatentowaną technologię wykorzystuje do rozpoznania przypadków użycia dwóch kart jednocześnie przez tę samą osobę albo odkładania karty i opuszczania miejsca pracy.
Karta to stały i szybki kontakt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, podgląd i monitorowanie harmonogramu zadań, przesyłanie informacji o przysługującej przerwie, nadgodzinach czy urlopie.

 

 


Bezpieczeństwo

Choć na rynku pojawiają się urządzenia, które wspomagają wykrywanie wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy, to najczęściej wymagają one dodatkowej infrastruktury, która wiąże się z kolejnymi kosztami. TIMATE to system stworzony także po to, by dbać o bezpieczeństwo pracowników i informować pracodawcę o ewentualnych nieszczęśliwych zdarzeniach.


Karta za pomocą specjalnych czujników wykrywa sytuacje zagrażające oraz wypadki, do których dochodzi na terenie firmy. Moduł odpowiadający za bezpieczeństwo jest sprzężony z mechanizmem rozpoznawania pracownika, oznacza to, że pracodawca dostaje potwierdzenie danych osoby, dla której zgłoszone zostało zagrożenie.
Najczęstszą wymówką pracownika budowlanego niechroniącego głowę w strefach, które tego wymagają, jest brak wiedzy o tym, że na danym terenie założenie kasku jest niezbędne. TIMATE wspomaga bezpieczeństwo także w takich sytuacjach. Czujnik C1 zamieszczony jest na środkach ochrony osobistej, takich jak kask czy ubrania robocze, natomiast pracownik ma na sobie inną kartę. System wykrywa ruch obu kart, monitorując w ten sposób zastosowanie środków ochronnych. Co więcej, jeśli włączona jest funkcja lokalizacji, można sprawdzić, czy pracownik zastosował takie środki w strefach szczególnie tego wymagających. Jeśli tego nie zrobił, otrzyma komunikat dźwiękowy oraz tekstowy. Informacja ta zostanie również przekazana przełożonemu.
Czujniki w karcie rejestrują upadki z wysokości oraz uderzenia. Gdy do nich dojdzie, pracownik za pomocą TIMATE będzie mógł potwierdzić, że jest bezpieczny i nie uległ wypadkowi. Dodatkowo dzięki włączonej funkcji lokalizacji system pozwala zlokalizować właściciela karty z dokładnością do pokoju lub części budynku. Dla pracodawcy wiedza ta jest szczególnie przydatna, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.
Karty zostały wyposażone w przycisk SOS, który umożliwia natychmiastowe zgłoszenie zagrożenia szybciej, niż innymi metodami.
System ma także wpływ na higienę pracy – za pomocą ekranu i sygnału dźwiękowego może poinformować pracownika o konieczności przerwy albo o jej zakończeniu i konieczności powrotu na stanowisko pracy.


Zadania

Zadaniowa rejestracja czasu pracy w praktyce nie jest najłatwiejsza i często wymaga ręcznego wypełniania kart ewidencji czasu pracy. Choć na rynku istnieją specjalne programy i aplikacje rejestrujące czas pracy, to warunkiem koniecznym ich użyteczności jest stały dostęp pracownika do komputera – co w praktyce nie zawsze jest możliwe. Delegowanie i monitorowanie poleceń jest utrudnione, szczególnie kiedy pracownik nie ma ciągłego dostępu do urządzeń elektronicznych. TIMATE umożliwia rejestrację zadaniowej pracy w branżach, w których pracownicy nie mają kontaktu z komputerem.


Karta to także ułatwienie i pomoc dla pracowników, którzy mają stały dostęp do komputera, zapewnia bowiem szybszy wgląd do wyznaczonych zadań. Inteligentna karta TIMATE za pomocą radia kontaktuje się z centralką oraz systemem informatycznym i pobiera listę zadań dla pracownika, wynikającą z obowiązków określonych w projektach lub ścieżkach postępowania (na przykład w związku z serwisowaniem czy obsługą klienta). Zadania i ich pełna treść wyświetlane są na ekranie karty. Jej właściciel rozpoczyna je w dowolnej kolejności. Karta sprawdza czas pracy przeznaczony na realizację poszczególnych poleceń. Ta funkcja zaspokaja potrzebę zarządzania personelem w czasie rzeczywistym i umożliwia łatwiejszą oraz szybszą komunikację między pracodawcą a pracownikiem.

 


Wykonanie planów

Każda firma, zwłaszcza produkcyjna, działa na co dzień według ściśle określonych planów. Bardzo często do planowania wykorzystuje systemy informatyczne. Do takiego rozwiązania mają dostęp jednak przede wszystkim kierownicy. Członkowie zespołów produkcyjnych natomiast wykonują swoją pracę, nie mając wglądu w to, czy i na ile zrealizowali już harmonogram. TIMATE to zmienia.


System TIMATE może łączyć się za pomocą elastycznego API z innymi rozwiązaniami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, także z tymi służącymi do planowania produkcji. TIMATE pomaga oceniać, w jakim stopniu realizowane są zaplanowane działania i jaka część założonego harmonogramu została już zakończona. Ocena realizacji planu pojawia się każdego dnia na karcie pracownika. Karta może wyświetlać informacje o statusie wykonania harmonogramu na różne sposoby, na przykład w postaci paska postępu.
Jeśli firma nie ma rozwiązania do planowania, jego funkcję może spełnić system TIMATE. To z jego pomocą przedsiębiorstwo stworzy plany, które później będą realizować pracownicy i całe zespoły. W tym przypadku oczywiście stopień wykonania planów także będzie oceniany każdego dnia, a ocena zostanie wyświetlona na kartach pracowników oraz zarządzających. Dzięki temu mogą oni szybko reagować i modyfikować w razie potrzeby zasadnicze procesy produkcyjne lub biznesowe przedsiębiorstwa.



Strefy

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację i stanowisko pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Niestety w niektórych przypadkach środki ochrony osobistej są uciążliwe do noszenia, dlatego pracownicy niechętnie z nich korzystają. Najpopularniejszym sposobem weryfikacji ich zastosowania jest wydzielenie i oznakowanie stref wymagających zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że nie zawsze można skutecznie wyegzekwować założenie kasku czy ubrania roboczego. W takim przypadku potrzebny jest dodatkowy nadzór przełożonego.


TIMATE to zmienia i automatyzuje proces kontroli stosowania środków ochrony osobistej. Powiadamia pracownika o wejściu w strefę zagrożenia i konieczności założenia dodatkowych rzeczy. System przekazuje także przełożonemu informację o niezastosowaniu środków ochrony osobistej przez pracownika.
TIMATE zaspakaja również potrzebę związaną z bezpieczeństwem pomieszczeń przed osobami nieupoważnionymi. Pozwala na prowadzenie ewidencji pracowników w miejscach, które wymagają zachowania poufności. Karty nie tylko umożliwiają odblokowanie przejścia, ale także sprawdzają, czy osoba jest uprawniona do przebywania w danej strefie.
System dodatkowo dzięki włączonej funkcji lokalizacji przedmiotów i pojazdów, takich jak wózek widłowy, pozwala ustalić obszar ich pracy oraz miejsce najczęstszego użycia maszyn, a także przybliżoną ich bieżącą lokalizację z dokładnością do strefy. Dzięki temu właściciele firmy mogą łatwiej zarządzać wyposażeniem i dokładniej analizować jego użycie.




Praca zdalna

Niezależnie od tego, czy osoba fizycznie znajduje się na terenie firmy, czy też poza nim – w delegacji lub pracując zdalnie – karta może służyć jako narzędzie potwierdzające wykonywanie obowiązków.


W jaki sposób? Pracownik korzysta z listy zadań dostępnych na smartfonie i wybiera polecenia do realizacji. Zbliżając kartę do telefonu i korzystając z technologii NFC, potwierdza rozpoczęcie zadania oraz jego zakończenie. TIMATE rejestruje czas poświęcony na wykonanie polecenia pod warunkiem, że pracownik będzie miał na sobie założoną kartę. W momencie zbliżenia jej do telefonu rejestrowana jest lokalizacja pracy (miejsce delegacji) w oparciu o odczyt GPS z telefonu. To duża pomoc i ułatwienie dla firm, które rozliczają się z klientami na podstawie liczby przepracowanych dla nich godzin. System TIMATE liczy czas pracy poświęcony na zadanie oraz na klienta
Karta wczytuje również  harmonogram zadań i jeśli zdiagnozuje, że w danym dniu pracownik nie zjawił się w pracy, zapyta go, jaka jest tego przyczyna. Właściciel karty może wybrać opcję „delegacja”, „L4” lub inną zdefiniowaną w systemie, która pojawi się na ekranie.




Zarządzanie zespołem

Przedsiębiorstwo może mieć zespół składający się z najlepszych pracowników, ale nie będzie on działał dobrze bez odpowiedniego zarządzania. Nie polega ono jednak na przydzielaniu zadań i sprawdzaniu, czy zostały wykonane. Dużo ważniejsze jest dokładnie przyglądanie się pracy zespołu, badanie obciążenia obowiązkami, reagowanie na bieżąco na sytuacje, które są zagrożeniem dla sprawnego działania teamu i realizacji planów firmy. Dzięki TIMATE kadra kierownicza dostaje jasne informacje o pracy zespołów każdego dnia.


Zarządzający otrzymują codzienne podsumowanie pracy podległych jej zespołów, które wyświetlane jest na ich kartach. Oceniane są – w postaci piktogramów – poszczególne obszary działania (czas pracy, wykorzystanie czasu pracy, bezpieczeństwo, realizacja zadań, osiąganie wyników) oraz poziom zarządzania teamem, który odnosi się bezpośrednio do skuteczności zarządczej kierownika. Ogólna ocena pracy zespołu jest średnią not uzyskanych danego dnia przez wszystkich jego członków.
Jeśli któryś z obszarów został oceniony źle, kierownik może w systemie TIMATE znaleźć dokładne informacje pokazujące źródło problemu. TIMATE analizuje uśredniony wynik pracy zespołów i przygotowuje zarówno zbiorczą, jak i indywidualną, bardzo szczegółową informację zwrotną. Jest ona prezentowana w postaci wskaźników i wykresów oraz zestawień pozwalających szczegółowo diagnozować przebieg procesów biznesowych i jakość zarządzania. Wskazuje na przykład osoby nadmiernie obciążone zadaniami lub te, które z różnych przyczyn (niekoniecznie zależnych od nich) nie wykonują swojej pracy należycie.
W przedsiębiorstwach z dużą liczbą pracowników taka informacja umożliwia reagowanie na problemy na bieżąco, a nie dopiero po zakończeniu roku lub kwartału. Karta TIMATE w wspomaga realnie kadrę kierowniczą w podstawowych zakresach zarządzania czasem pracy, zadaniami czy bezpieczeństwem.

 

Chcesz dowiedzieć
się więcej o TIMATE?
Daj nam znać